[Research]성수 구두테마역 재조성 기본계획, 공간기획
성수 구두테마역 재조성 기본계획_공간기획


과업기간        2019.10 ~ 2019.12   

과업범위        성수역 2호선 보행로, 1,060 ㎡ 

용도               전시공간

구분               리노베이션

업무담당        김철

#성수역   #수제화  #저활용공간  #전시공간  #리노베이션