[Education]분당 DNA Language Institute

분당 DNA Language Institute 리노베이션


설계               2010.02   

면적               109㎡  

용도               어학원

구분               리노베이션

협동               시공(공디자인), 사진(일구구공도시건축)

업무담당        엄태산

#분당 #영어 #어학원 #리노베이션